Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bezoeker/deelnemer Lactatiekundige.nl

De website mag op geen enkele wijze aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doeleinden, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Lactatiekundige.nl.

Kenmerken van het internet

Ondanks uitgebreide inspanningen van Lactatiekundige.nl om de website https://lactatiekundige.nl optimaal te beveiligen en de privacy van haar gebruikers optimaal te beschermen kunnen zich op ieder moment storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet beperkt tot de overdracht van kwadaardige software (bijvoorbeeld malware). Lactatiekundige.nl verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht. 

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via e-mail veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Lactatiekundige.nl aanvaardt nimmer verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door  Lactatiekundige.nl en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

Informatie van derden en hyperlinks

Verwijzingen naar internetsites, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsites waarnaar verwezen wordt, kan Lactatiekundige.nl nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. Lactatiekundige.nl verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite
Lactatiekundige.nl behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite.

Aansprakelijkheid

Lactatiekundige.nl en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit de website voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite wordt door Lactatiekundige.nl uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan Lactatiekundige.nl verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

Intelectueel

Op het uiterlijk, de samenstelling en op de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Lactatiekundige.nl. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Lactatiekundige.nl of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

Algemene voorwaarden deelnemer Lactatiekundige.nl

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde begrippen de volgende betekenis:
Lactatiekundige.nl: de eenmanszaak Lactatiekundige.nl, gevestigd te Zoetermeer

 1. Lactatiekundige.nl, handelend onder de naam Lactatiekundige.nl en iedere andere direct of indirect aan Lactatiekundige.nl gelieerde vennootschap of onderneming;
 2. Deelnemer: de natuurlijk persoon die in het bezit is van een geldig certificaat voor de uitoefening van het beroep van lactatiekundige, IBCLC en die als rechtspersoon of namens een, maatschap, vennootschap onder firma met Lactatiekundige.nl een abonnement aangaat sluit doormiddel van registratie op de website https://lactatiekundige.nl/ ;
 3. Toeleverancier: alle derden die in opdracht van Lactatiekundige.nl producten of diensten leveren zoals, fotografen, tekstschrijvers, ontwerpers etcetera;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst op basis waarvan de deelnemer deelneemt aan het cross mediale platform van Lactatiekundige.nl zoals beschreven in deze overeenkomst;
 5. Platform: de infrastructuur, onder meer bestaande uit een website. Netwerk: het geheel van participerende partijen, lactatiekundigen die actief zijn op het platform van lactatiekundige.nl;
 6. Profiel: de persoonlijke pagina van één individuele natuurlijke persoon op de website van Lactatiekundige.nl (https://lactatiekundige.nl/).

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten tussen Lactatiekundige.nl en de deelnemer, tenzij hiervan door Lactatiekundige.nl nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden van de deelnemer worden inzake deze overeenkomst nadrukkelijk afgewezen;
 2. Indien één van beide partijen zich beroept op mondelinge afspraken dan prevaleert deze overeenkomst boven eventueel mondeling gemaakte afspraken;
 3. Wijziging van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk;
 4. Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de gewone rechter in Den Haag bevoegd.

Deelnemer

 1. Deelnemer is een natuurlijke persoon in het bezit van een geldig IBLCE certificaat en kan hiervan indien noodzakelijk een kopie overleggen.
 2. Een deelnemer die niet voorkomt in het internationale register voor lactatiekundigen zal worden gevraagd bewijs van certificering aan te leveren d.m.v het toezenden van een kopie van het certificaat.
 3. Wanneer een deelnemer niet in staat is aan te tonen dat deze gerechtigd is de titel lactatiekundige, IBCLC te voeren, dan wordt hiervan melding gemaakt bij de International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) en de Nederlandse Vereniging van Lacatiekundigen (NVL).
 4. Deelnemer is geregistreerd in het KVK register of is actief namens een organisatie met een KVK registratie.
 5. Lactatiekundige.nl behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren indien deelnemer niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname.

Aanvang en duur abonnement, verlenging, opzegging

 1. Lactatiekundige.nl heeft het recht het abonnementsgeld op elk moment na registratie te vorderen, ook als de pagina van de deelnemer nog niet online staat.
 2. De aanvangsdatum van het abonnement gaat in op het moment dat de deelnemer de registratie op Lactatiekundige.nl bevestigt.
 3. Het aanleveren van de noodzakelijke informatie voor de persoonlijke pagina valt in zijn geheel onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Indien de persoonlijke pagina door toedoen van de deelnemer niet binnen redelijke termijn online kan, dan behoudt Lactatiekundige.nl zich het recht voor om het abonnement te laten aanvangen, ook al staat de pagina van de deelnemer nog niet online.
 4. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om alle gegevens en materialen, die Lactatiekundige.nl redelijkerwijs nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van het abonnement, in de gewenste vorm en op tijd in het bezit te stellen van Lactatiekundige.nl.
 5. Indien de deelnemer Lactatiekundige.nl niet in de gelegenheid stelt de opdracht uit te voeren of indien de deelnemer zijn verplichtingen zoals beschreven in de voorwaarden niet nakomt, onverschillig of er sprake is van overmacht, is Lactatiekundige.nl gerechtigd het abonnement  zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats van (een gedeelte van) het reeds betaalde abonnementsgeld.
 6. Indien de deelnemer het abonnement wil beëindigen, dient de de deelnemer hiervoor de opzegtermijn van minimaal 1 maand tot de verlengdatum in acht te nemen. Indien de deelnemer niet, tijdig, schriftelijk of via de op de website beschikbare procedure, doorgegeven heeft het abonnement te willen beëindigen, wordt de opzegging in de daaropvolgende abonnementsperiode verwerkt. 
 7. Lactatiekundige.nl heeft het recht om, minimaal 1 maand voor het verstrijken van de abonnementstermijn, de samenwerking schriftelijk te beëindigen.
 8. Op het moment dat het abonnement de einddatum heeft bereikt en de deelnemer, tijdig, schriftelijk of via de op de website beschikbare procedure, aangegeven heeft het abonnement te willen beëindigen, dan vervalt per direct elk recht op de levering van de overeengekomen diensten en ook op de eventueel hieruit voortvloeiende voordelen voor de deelnemer.

Abonnementsgeld, betaling, restitutie en korting

Het abonnementsgeld dient in zijn geheel binnen  15 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

 1. Bij tussentijdse beëindiging door de deelnemer heeft deze geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het betaalde abonnementsgeld. Ook niet als dit voorkomt uit een ontslag, (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de deelnemer.
 2. Lactatiekundige.nl behoudt zich het recht voor om aan het einde van elke abonnementstermijn en zonder de deelnemer hierover voorafgaand te informeren, een indexatie (inflatiecorrectie) toe te passen van maximaal vijf procent op het dan geldende tarief.
 3. Alle bedragen op Lactatiekundige.nl zijn in euro’s en exclusief 21% BTW.
 4. Wanneer Lactatiekundige.nl haar tarieven met meer dan vijf procent wil verhogen dan kan dit alleen bij aanvang van een nieuwe abonnementstermijn en alleen nadat de deelnemer hierover uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van de dan lopende abonnementstermijn schriftelijk is geïnformeerd.
 5. Lactatiekundige.nl behoud zicht het recht voor,  administratiekosten in rekening te brengen bij het verstrijken van de in deze voorwaarde vermelde betalingstermijn. 

Levering, verpachting, eigendom, rechten en plichten

 1. Lactatiekundige.nl is als beheerder van de website verantwoordelijk voor de kwaliteit en de bereikbaarheid van de website.
 2. Deelnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de naleving van de richtlijnen voor de inhoud op de persoonlijke pagina.
 3. Het (beeld)materiaal en het daarop rustende auteursrecht dat door Lactatiekundige.nl of de door Lactatiekundige.nl ingeschakelde partijen is gemaakt, verworven of ontvangen, is eigendom van Lactatiekundige.nl. Het gebruik van dit materiaal door de deelnemer kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Lactatiekundige.nl.
 4. Lactatiekundige.nl verhuurt ruimte (persoonlijke pagina) aan de deelnemer op de website van Lactatiekundige.nl. Lactatiekundige.nl heeft ten allen tijde het recht veranderingen aan te brengen of toevoegingen te doen ten aanzien van deze pagina, zolang dit de deelnemer niet benadeelt en dit niet in strijd is met de overige bepalingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem of haar aangeleverde informatie en vrijwaart Lactatiekundige.nl voor eventuele aansprakelijkheden.
 5. De door een deelnemer geplaatste tekstuele inhoud dient uniek te zijn en geen volledige of gedeeltelijke kopie te zijn van elders op het internet te vinden bronnen, inclusief de eigen website.
 6. Wanneer een deelnemer binnen of buiten de website van Lactatiekundige.nl activiteiten ontplooit waarvan Lactatiekundige.nl, andere deelnemers, collega’s of de beroepsgroep als geheel, schade of hinder kan ondervinden, behoudt Lactatiekundige.nl zich het recht toe de overeenkomst met de deelnemer zonder opgaaf van reden te ontbinden, zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op terugbetaling van het abonnementsgeld.
 7. Wanneer iemand aan Lactatiekundige.nl laat weten dat (een onderdeel van) de pagina van een deelnemer onrechtmatig is c.q. inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met deze overeenkomst dan zal Lactatiekundige.nl de betreffende klacht onmiddellijk aan de deelnemer melden. Lactatiekundige.nl kan in dit geval de deelnemerspagina offline zetten. Lactatiekundige.nl zal vervolgens met de deelnemer overleggen over de situatie. Als er geen oplossing wordt gevonden zal het abonnement worden beëindigd zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op terugbetaling van het abonnementsgeld.
 8. Lactatiekundige.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers in de resultatenlijst van een zoekopdracht te rangschikken op basis van verschillende criteria. Bijvoorbeeld op basis van het soort abonnement, afstand, randomisering, het jaar van inschrijving of op basis van rankings die door de bezoekers van de website zijn gegeven.
 9. Lactatiekundige.nl heeft het recht om het door de deelnemer aangeleverde materiaal en/ of het door Lactatiekundige.nl zelf gecreëerde materiaal dat betrekking heeft op de deelnemer (tekst, foto’s, reviews, etcetera) vrij te gebruiken en aan derden in bruikleen te geven zolang de deelnemer hier geen nadeel van ondervindt (bijvoorbeeld door de deelnemer te promoten in andere media). Lactatiekundige.nl is niet verantwoordelijk voor het foutieve gebruik van deze informatie door derden. De deelnemer vrijwaart Lactatiekundige.nl voor eventuele aansprakelijkheden en claims door derden.
 10. De deelnemer heeft gedurende de abonnementstermijn het recht om het beeldmerk (naam en logo) van Lactatiekundige.nl te gebruiken zolang Lactatiekundige.nl hier geen nadeel van ondervindt.
 11. De deelnemer heeft gedurende de abonnementsperiode het recht gebruik te maken van de door Lactatiekundige.nl beschikbaar gestelde code/widgets (bijvoorbeeld de vergoedingscheck). Zonder schriftelijke toestemming van Lactatiekundige.nl is het niet deelnemers niet toegestaan gebruik te maken van code/widgets van Lactatiekundige.nl. Lactatiekundige.nl behoudt zich het recht voor eerder verleende toestemming aan niet deelnemers van de website voor het gebruik van code/widgets in te trekken.
 12. In geval van voortijdige opzegging blijft de persoonlijke pagina online en beschikbaar voor de deelnemer tot het eind van de abonnementsperiode. Op verzoek kan de persoonlijke pagina offline worden gezet. De deelnemer heeft geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het betaalde abonnementsgeld. Ook niet als dit voortkomt uit een (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de deelnemer.

Overmacht 

 1. Lactatiekundige.nl is niet aansprakelijk, wanneer de verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in de door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lactatiekundige.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
 3. Lactatiekundige.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lactatiekundige.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

Controleer je vergoeding voor Lactatiekundige zorg